ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 51
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 61
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 88
เล่ม8 การพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่เนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.61 KB 80
เล่ม7 การจัดทำรายงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.69 KB 76
เล่ม6 การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.42 KB 90
เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.75 KB 78
เล่ม4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.19 KB 75
เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.69 KB 111
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานกรศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.23 KB 74
เล่ม1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.53 KB 75
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 82
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 87
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 90
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 99
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 108
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 103
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 198
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 120
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 286
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 96
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 102
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 129
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 119
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 123
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 119
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 963
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 286
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 97
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 544
ผนวก ก 96
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 1315
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 393
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 1199
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 101
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 184
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 1094
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 154
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 166
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 169
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 161
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 164
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 161
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 167
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 168
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 163
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 176
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 159
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 151
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 99
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 165