ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 0
รายงานsar 62 สุรินทร์ราชมงคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 0
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 64
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 157
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 106
เล่ม8 การพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่เนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.61 KB 102
เล่ม7 การจัดทำรายงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.69 KB 90
เล่ม6 การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.42 KB 102
เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.75 KB 92
เล่ม4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.19 KB 119
เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.69 KB 135
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานกรศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.23 KB 88
เล่ม1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.53 KB 87
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 157
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 100
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 100
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 112
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 124
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 114
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 212
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 165
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 313
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 111
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 114
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 144
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 132
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 137
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 133
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 1090
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 313
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 110
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 621
ผนวก ก 108
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 1467
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 407
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 1211
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 118
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 197
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 1275
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 167
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 185
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 183
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 177
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 176
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 174
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 181
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 182
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 174
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 186
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 169
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 163
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 109
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 172