ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การนำเสนอผลการดำเนินงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 373
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.41 KB 383
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.35 KB 385
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 383
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.77 KB 383
ใบสมัครและสรรหา อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.73 KB 386
ใบสมัครและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 401
ประการศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรกมหารสถานศึกษาของโรงเรียน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.49 KB 387
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 395
รายงานsar 62 สุรินทร์ราชมงคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 404
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 472
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 556
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 490
เล่ม8 การพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่เนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.61 KB 491
เล่ม7 การจัดทำรายงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.69 KB 477
เล่ม6 การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.42 KB 495
เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.75 KB 479
เล่ม4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.19 KB 515
เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.69 KB 521
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานกรศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.23 KB 484
เล่ม1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.53 KB 474
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 553
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 485
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 488
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 496
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 519
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 509
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 601
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 715
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 706
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 503
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 501
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 527
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 518
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 527
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 517
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 2816
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 698
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 500
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 1563
ผนวก ก 501
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 2005
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 795
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 1602
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 506
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 581
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 2024
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 553
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 572
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 568
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 565
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 555
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 554
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 560
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 560
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 553
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 565
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 552
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 542
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 484
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 549