ลูกจ้างประจำ

นายยาตร์ ผิวงาม

นายสุรศักดิ์ เทอดสุวรรณ