ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ประกาศโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
เรื่อง นักเรียนประจำพักนอนเข้าหอพัก การเก็บค่าบำรุงการศึกษา และประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำพักนอน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
………………………………………………
     ตามที่โรงเรียนได้ประกาศ ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนประจำพักนอนเข้าหอพักในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 แต่เนื่องด้วยนักเรียนประจำพักนอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬา มีความจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องร่างกาย ทักษะ และความสามารถในการแข่งขันฟุตบอล และต้องได้รับการปรับพื้นฐานการอยู่ร่วมกันกับโค้ชคนใหม่ การฝึกทักษะ ตลอดทั้งการมีระเบียบวินัยและการเล่นกีฬาเป็นทีม ดังนั้น โรงเรียนจึงขอให้นักเรียนประจำพักนอนเข้าหอพัก จากเดิมวันที่16 พฤษภาคม 2565 เป็นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565
 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
    เวลา 08.30 – 09.50 น. นักเรียนชำระค่าบำรุงการศึกษา
    เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำพักนอน
                  นักเรียนประจำพักนอนเข้าหอพัก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์