คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย แสนสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817095272

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817188307
อีเมล์ : newponlawat@gmail.com

นางรติมา จิตรแม้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0918356155
อีเมล์ : Ratima8095@gmail.com

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู คศ.3