คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย แสนสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปัณญพนธํ์ เลิศธนะโชควานิช
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายรณรงค์ คงทวี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางชญาดา สุดสายกรวด
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ