ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เดิมชื่อ โรงเรียนโคกกระเพอวิทยา ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙  รุ่นที่  ๕  เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๕   รอบ  โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๓๕  เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษารับนักเรียนประจำและนักเรียนไป - กลับ   ต่อมาพระเทพสิทธิญาณรังสี    ทูลเกล้าฯขอพระราชทานนามโรงเรียน   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์       พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาฯพระราชทานนาม   อันเป็นมหามงคลแก่โรงเรียนโคกกระเพอวิทยา ว่า  โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อันหมายถึงโรงเรียนที่เป็นมงคลชื่นใจชาวสุรินทร์  พร้อมพระราชทานคำขวัญประจำโรงเรียนว่า ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา  เสียสละ และพระราชทานสีประจำโรงเรียนคือ  น้ำเงิน - เหลือง   ตามหนังสือด่วนที่สุด  สำนักงานราชเลขาธิการสวนจิตรลดาที่ รล ๐๐๐๙/๑๘๔๔  ลงวันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗  พระเทพสิทธิญาณรังสี  (พระอาจารย์จันทร์  คเวสโก)   ได้มอบพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อเป็นปรัชญาธรรมประจำโรงเรียนว่า อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา ซึ่งแปลความหมายว่าบัณฑิตย่อมฝึกตน  ตามหนังสือ           วัดป่าชัยรังสี  ที่  ชรส๔๓/๒๕๓๗   ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๗

            โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  ตั้งอยู่ ณ  บ้านตะตึงไถง  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลนอกเมือง          อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   ได้เปิดรับนักเรียนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เป็นต้นมา  และใช้ตัวอักษรย่อว่า “ส.รค.  โดยมี นายวัชระ  สุดสงวน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐   สำนักเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์  เขต  ๑  ได้มีคำสั่งให้  นางวนิดา  ศรีเลิศ ย้ายมา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล จนถึง ปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๕๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบอำนาจให้โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนช้างเผือกสุรินทร์  เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  และ เทศบาลทุกพื้นที่ ของจังหวัดสุรินทร์  และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในจังหวัดสุรินทร์   คัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในรูปแบบอยู่ประจำพักนอน   และพัฒนานักเรียนสนองวัตถุประสงค์ของการตั้งโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสนองพระราชเสาวนีย์ ในการตั้งศูนย์ศิลปาชีพอิสานใต้  โดย กองกำลังสุรนารี ได้กำหนดให้ โรงเรียน สุรินทร์ราชมงคล ( โรงเรียนโคกกระเพอวิทยาในขณะนั้น )  เป็น ๑ ใน ๙   ภารกิจ ที่สนองพระราชดำริ ในการจัดการศึกษา เรียนรู้งานในโครงการศิลปาชีพของประชาชนในพื้นที่อีสานตอนล่าง   จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพูนศักดิ์ ประนุชนรพาล    ผู้บังคับการกองกำลังสุรนารี ส่วนแยก จังหวัดสุรินทร์  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ประธานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ประธานนายกเทศมนตรีเทศบาล  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนจังหวัดสุรินทร์  ด้วยนวัตกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและสร้างโอกาสแก่นักเรียนชนบท โครงการส่งเสริมการศึกษา เยาวชนช้างเผือก สุรินทร์ ๑  ทุน ตำบล