สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

  “อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา   แปลว่า   บัญฑิตย่อมฝึกตน  ”

 

คำขวัญพระราชทาน“ ศึกษา  ปฏิบัติ  พัฒนา   เสียสละ”

 

สีประจำโรงเรียน“น้ำเงิน  -  เหลือง ”

 

อักษรย่อโรงเรียน“ ส.รค.”