วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล  สนองงานตามพระราชดำริ  น้อมนำพระราชเสาวนีย์สู่การปฏิบัติ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานความร่วมมือจากชุมชน

 

พันธกิจ

        ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสนองงานตามพระราชดำริ  โดยน้อมนำคำขวัญพระราชทาน “ ศึกษา  ปฏิบัติ พัฒนา เสียสละ”สู่การปฏิบัติ  และเรียนรู้งานศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

        ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

        ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขวัญกำลังใจกระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่อย่างพอเพียง

        ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์

        ๕. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

        ๖. สร้างเครือข่ายภาคีในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        ๗. สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

       

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          บุคลิกภาพดี  มีจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นที่