พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


       

พันธกิจ

        ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสนองงานตามพระราชดำริ  โดยน้อมนำคำขวัญพระราชทาน “ ศึกษา  ปฏิบัติ พัฒนา เสียสละ”สู่การปฏิบัติ  และเรียนรู้งานศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

        ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมที่จำเป็นตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

        ๓. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ขวัญกำลังใจกระบวนการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่อย่างพอเพียง

        ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์

        ๕. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

        ๖. สร้างเครือข่ายภาคีในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        ๗. สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

เป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ดำรงตนสนองพระราชเสาวนีย์“ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนา เสียสละ”เป็นคนดี มีวินัยใฝ่ศึกษา  ก้าวสู่ความเป็นสากลคู่ความเป็นไทย  

สามารถแยกรายละเอียด ดังนี้

 

ด้านผู้เรียน

๑. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

และสามารถสืบสานงานตามโครงการพระราชดำริ

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๓. ผู้เรียนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามสามารถพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริและคำขวัญพระราชทาน ศึกษา  ปฏิบัติ  พัฒนา เสียสละ

๔. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต มีสุขภาพบุคลิกภาพ และมีสุนทรียภาพที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๕. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลงานได้อย่างสร้างสรรค์เต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง

๘. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙. ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๑๐. ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ด้านบุคลากร

๑๑. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๒. บุคลากรมีขวัญกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ด้านบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา

๑๓. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการสอดคล้องกับการศึกษาของชาติ

๑๔. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพและตรวจสอบได้

๑๕. สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

๑๗. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

๑๘. สถานศึกษามีอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรทางการศึกษาอย่างพอเพียงและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑๙. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๒๐. เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยการน้อมนำพระราชเสาวนีย์สู่การปฏิบัติ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          บุคลิกภาพดี  มีจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รุ่นที่