ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 220 คน จำแนกตามระดับชั้น ได้ดังนี้

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย (คน)  หญิง (คน) รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 37 5 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 38 3 41
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 36 4 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 32 5 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 32 5 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 19 4 23
รวม 12 194 26 220

* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2564