ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนจัดการศึกษา  จำนวน   6  ระดับชั้น  จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2558 มีทั้งหมด  149  คนจำแนกตามระดับชั้นได้ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

ชาย (คน)

หญิง (คน)

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปีที่  1

1

21

25

 

มัธยมศึกษาปีที่  2

1

17

18

 

มัธยมศึกษาปีที่  3

2

26

23

 

มัธยมศึกษาปีที่  4

2

21

25

 

มัธยมศึกษาปีที่  5

2

13

33

 

 มัธยมศึกษาปีที่  6

2

24

38

 

รวม

10

122

162