ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 243 คน จำแนกตามระดับชั้น ได้ดังนี้

ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย (คน)  หญิง (คน) รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 35 3 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 40 5 45
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 47 4 51
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2 44 4 48
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 27 4 31
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2 27 3 30
รวม 12 220 23 243

* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 18 กรกรฎาคม 2563