ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การนำเสนอผลการดำเนินงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 247399
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.41 KB 246912
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.35 KB 246910
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 246910
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.77 KB 246908
ใบสมัครและสรรหา อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.73 KB 246917
ใบสมัครและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 246931
ประการศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรกมหารสถานศึกษาของโรงเรียน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.49 KB 246919
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 246941
รายงานsar 62 สุรินทร์ราชมงคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 246957
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 247022
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 247091
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 247026
เล่ม8 การพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่เนื่อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 543.61 KB 247025
เล่ม7 การจัดทำรายงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.69 KB 247010
เล่ม6 การประเมินคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.42 KB 247026
เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.75 KB 247008
เล่ม4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.19 KB 247049
เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.69 KB 247089
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานกรศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.23 KB 247024
เล่ม1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.53 KB 247008
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 247106
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 247015
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 247018
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 247039
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 247052
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 247039
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 247145
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 247318
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 247253
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 247037
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 247034
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 247067
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 247054
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 247058
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 247052
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 251379
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 247262
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 247052
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 249867
ผนวก ก 247052
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 248637
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 247343
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 248151
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 247053
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 247123
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 248726
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 247092
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 247112
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 247108
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 247103
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 247092
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247090
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247100
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247096
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247086
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 247102
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247088
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247079
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247024
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 247085