ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 67713
SAR สุรินทร์ราชมงคล 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 67713
เล่ม 5 การเตรียมการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 70099
เล่ม 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 70100
เล่ม 3 การจัดทำแผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 70100
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 70100
เล่ม 1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 70098
รายชื่อนักเรียน 1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163.5 KB 70132
คู่มือมาตรฐานการบริหารมัธยม ปี 2562 70132
การนำเสนอผลการดำเนินงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 86487
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.41 KB 85150
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.35 KB 85213
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 85162
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.77 KB 84957
ใบสมัครและสรรหา อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.73 KB 84903
ใบสมัครและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 85249
ประการศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรกมหารสถานศึกษาของโรงเรียน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.49 KB 85028
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 85106
รายงานsar 62 สุรินทร์ราชมงคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 85304
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 85109
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 84939
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 85309
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 85083
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 85229
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 85149
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 85155
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 85175
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 85133
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 85349
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 85372
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 85077
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 85312
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 85089
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 85222
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 84920
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 85182
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 84925
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 91861
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 84902
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 85279
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 86863
ผนวก ก 85023
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 85265
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 85082
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 85300
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 85000
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 85160
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 85584
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 84904
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 85248
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 84991
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 85204
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 85324
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85039
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85162
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85326
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85316
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 85008
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85161
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85016
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85303
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 85051