ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 129158
SAR สุรินทร์ราชมงคล 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 129155
เล่ม 5 การเตรียมการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 131541
เล่ม 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 131543
เล่ม 3 การจัดทำแผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 131542
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 131542
เล่ม 1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 131540
รายชื่อนักเรียน 1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163.5 KB 131579
คู่มือมาตรฐานการบริหารมัธยม ปี 2562 131574
การนำเสนอผลการดำเนินงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 149975
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.41 KB 146598
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.35 KB 146667
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 146609
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.77 KB 146420
ใบสมัครและสรรหา อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.73 KB 146360
ใบสมัครและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 146704
ประการศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรกมหารสถานศึกษาของโรงเรียน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.49 KB 146477
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 146555
รายงานsar 62 สุรินทร์ราชมงคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146954
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 146580
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146389
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 146761
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 146531
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146676
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 146602
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 146610
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 146623
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 146583
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 146955
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 146909
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 146534
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 146768
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 146548
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146679
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146376
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146640
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146385
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 167145
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 146362
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 146738
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 149977
ผนวก ก 146489
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 146807
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 146539
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146757
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 146458
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 146610
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 147231
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146352
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146697
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146440
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146651
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146771
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146490
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146609
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146775
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146768
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146453
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146611
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146465
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146753
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146506