ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 129177
SAR สุรินทร์ราชมงคล 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 129160
เล่ม 5 การเตรียมการประเมินภายนอกรอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 131546
เล่ม 4 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 131548
เล่ม 3 การจัดทำแผนปฏิบัติการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 131547
เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 131546
เล่ม 1 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 131544
รายชื่อนักเรียน 1/64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 163.5 KB 131585
คู่มือมาตรฐานการบริหารมัธยม ปี 2562 131577
การนำเสนอผลการดำเนินงานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 2.59 MB 150081
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.41 KB 146601
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนศิษย์เก่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.35 KB 146670
ใบสมัครและสรรหา ตัวแทนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 146612
ใบสมัครและสรรหา ผู้แทนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.77 KB 146423
ใบสมัครและสรรหา อปท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.73 KB 146363
ใบสมัครและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 146707
ประการศการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรกมหารสถานศึกษาของโรงเรียน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.49 KB 146480
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 206.5 KB 146559
รายงานsar 62 สุรินทร์ราชมงคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146975
รายชื่ินักเรียน 10 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.5 KB 146583
รายงาน sar ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146392
งานวิจัยเรื่องแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.9 MB 146764
แนวทางการพัฒนาระบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 146534
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียบนสุรินทร์ราชมงคล ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146679
วุฒบัตรการแข่งระบำมาตรฐาน 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.51 KB 146605
วุฒบัตรการแข่งขันระดับภาค การแข่งวสนชื้น 58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 943.38 KB 146613
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 253.09 KB 146626
หลักสูตรการสึกษาขั้นพิ้ฯฐาน 51 146587
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 28.7 KB 146963
.คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนเล่ม-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 146918
แนวปฏิบัติเงินเดือน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.19 KB 146537
การเสนอขอเลื่อนขั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 657.58 KB 146771
กฏก.ค.ศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.66 KB 146551
โครงอาชีพ มปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146682
โครงงานอาชีพ มต้น 5764 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146379
แข่งขันเล่านิทาน story telling ม ปลาย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146643
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม ปลาย 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146388
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปรับปรุง55 Word Document ขนาดไฟล์ 468.6 KB 167747
รายชื่อนักเรียน ปี2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.18 KB 146365
คำแนะนนำการใช้โครงสร้างมัธยมศึกษา ปี 55 146741
ผนวกข Word Document ขนาดไฟล์ 378 KB 150085
ผนวก ก 146492
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 1008 KB 146815
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายงบประมาณ มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.76 MB 146542
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายบุคคล มัธยมศึกษา 55 Word Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146760
ขอบข่ายบริหารงานฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา 55 146461
แนวทางแก้ไขนักเรียนมีท้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.76 KB 146613
โครงการการศึกษาทางเลือก Word Document ขนาดไฟล์ 108.55 KB 147240
การจัดสวนถาดแบบชื้น LD ระดับเขต 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146355
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ มต้น ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146700
โครงงานอาชีพ มปลาย ระดับเขต ปี 56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146443
วุฒิบัตรจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146654
วุฒิบัตร สวนแก้ว ระดับเขต ปี56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146774
วุฒิบัตรระดับภาคคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146495
วุฒิบัตรระดับภาครำวงมาตรฐานมต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146612
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146778
วุฒิบัตรระดับภาคระบำม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146771
วุฒิบัตรระดับประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 146456
วุฒิบัตรระดับภาคแอร์โรบิค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146614
วุฒิบัตรระดับภาคสวนชื้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146468
วุฒิบัตรระดับภาคสวนแห้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146756
วุฒิบัตรระดับภาคประดิษฐ์ของใช้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 146509