ภาพกิจกรรม
รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ชื่อผู้วิจัย นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ชื่อผู้วิจัย นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์   2) เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
      แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ควรได้รับการพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและ รักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา มีหลักเกณฑ์การให้เงินสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ค่ายังชีพรายเดือน ทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ เป็นต้น ควรมีความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่าง ๆ มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานและเอื้ออำนวยต่อการฝึกซ้อม มีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย มีศูนย์ฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่มีมาตรฐาน
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,10:28   อ่าน 239 ครั้ง