ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ สุดสงวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2535 - 12 ธันวาคม 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา ศรีเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ธันวาคม 2550 - 30 กันยายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย แสนสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 สิงหาคม 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู พูนดังหวัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563-5 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางรติมา จิตรแม้น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 สิงหาคม 2564 ถึงปัจจุบัน