คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย แสนสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปัณญพนธํ์ เลิศธนะโชควานิช
หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางชญาดา สุดสายกรวด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงบประมาณ