คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมชัย แสนสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัทธ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ้มบริหารงานงบประมาณ

นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายรณรงค์ คงทวี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ