งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางรติมา จิตรแม้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร : 0918356155

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3

นางณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ครู คศ.3

นางสาวจันทนา เหมาะทอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0811857769
อีเมล์ : thanaeng47@gmail.com

นางสาวปริยา โพนดวน
ครู