กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู คศ.2

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย