กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวธนัชพร จะเมาะดี
ครู

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย