กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872516242
อีเมล์ : S0872516242@gmail.com

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0986420759
อีเมล์ : wadeekt@gmail.com