กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู คศ.2

นางจิราพร ผดุงศาสตร์
ครู คศ.2

นางสาวอนุธิดา บุญจวบ
ครูประจำพักนอน

นายกฤษญพงษ์ กิ่งแก้ว

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการ