งานธุรการโรงเรียน

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา

หัวหน้างานธุรการโรงเรียน

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครูผู้ช่วย

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการ

นางนวลจันทร์ อพินรัมย์
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน