งานธุรการโรงเรียน

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู
หัวหน้างานธุรการโรงเรียน

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครู

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการ