งานกิจการนักเรียน

นายสุริเยส กิ่งมณี
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต