งานดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817188307

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0839353731
อีเมล์ : sriwattana.2512@gmail.com

นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0901858859
อีเมล์ : somthip8@hotmail.com

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครู

นางสาวปริยา โพนดวน
ครู
เบอร์โทร : 0801640106
อีเมล์ : daow-daow-140937@hotmail.com

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครู

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
เบอร์โทร : 089-2840484
อีเมล์ : kwassana2561@gmail.com

นางนวลจันทร์ อพินรัมย์
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
เบอร์โทร : 0984270954
อีเมล์ : nuanjan24@hotmail.com

นายณัฐพล สารเสนา
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน
เบอร์โทร : 0862589265
อีเมล์ : numsansana@gmail.com

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูโครงการฟาร์ม

นายไกรยศ ดวงดี
วิทยากรพิเศษ

นางสาววันวิสา ชอบธรรม
ครูผู้ช่วย