งานดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นางชญาดา สุดสายกรวด
หัวหน้างานนักเรียนประจำ

นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2

นางศรีวัฒนา นวลศิริ

นางวาสนา ทองประดับ

นายกฤษญพงศ์ กิ่งแก้ว

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ อพินรัมย์