งานดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นางชญาดา สุดสายกรวด
หัวหน้างานนักเรียนประจำ

นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2

นางศรีวัฒนา นวลศิริ

นางวาสนา ทองประดับ

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นางนวลจันทร์ อพินรัมย์

นายณัฐพล สารเสนา
ครูดูแลนักเรียนพักนอน