งานดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นายปัญญพนธ์ เลิศธนะโชควาณิช
หัวหน้างานดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นายรณรงค์ คงทวี
ครู คศ.3

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นางชญาดา สุดสายกรวด
ครู คศ.2

นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยา โพนดวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นางนวลจันทร์ อพินรัมย์
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นายณัฐพล สารเสนา
ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูโครงการฟาร์ม

นายปรัชญาวุฒิ แก้วขาว
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา

นายทรัพย์ เชียงขวาง
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา

นายไกรยศ ดวงดี
วิทยากรพิเศษ