งานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
หัวหน้างานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการ