งานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางสุภนิจ โตสงวน
ครู คศ.3
หัวหน้างานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางจิราพร ผดุงศาสตร์
งานดูแลนักเรียนเรียนร่วม

นายอาทิตย์ชาย ประทิพย์เนตร

นายรณรงค์ คงทวี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ