งานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางภูวิภา จันทะเสริม
หัวหน้างานดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0859199488
อีเมล์ : tongtin1910@gmail.com

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0986420759
อีเมล์ : Wadeekt@gmail.com

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
เบอร์โทร : 0892840484
อีเมล์ : kwassana2561@gmail.com

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการ