กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยา โพนดวน
ครูผู้ช่วย

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู คศ.2