กลุ่มบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการ

นายสุริเยส กิ่งมณี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภนิจ โตสงวน
ครู คศ.3

นางจิราพร ผดุงศาสตร์
ครู คศ.2