กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางรติมา จิตรแม้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0918356155
อีเมล์ : Ratima8095@gmail.com

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0859199488

นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางศรีวัฒนา นวลสิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู คศ.2

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปริยา โพนดวน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0801640106
อีเมล์ : daow-daow-140937@hotmail.com

นางวาสนา ทองประดับ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2