กลุ่มบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการ

นายรณรงค์ คงทวี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการ

นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2

นางสาวปิยวดี ลัดดางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริยา โพนดวน
ครูผู้ช่วย