กลุ่มบริหารทั่วไป

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นายสุริเยส กิ่งมณี
ครู คศ.3

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครู

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต