กลุ่มบริหารด้านการบริหารงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง
ครู คศ.2

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นายสมทิพย์ ทองประดับ

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ

นายวิชิต ศรประสิทธิ์