กลุ่มบริหารทั่วไป

นายบุญชู พูนดังหวัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญพนธ์ เลิศธนะโชควาณิช
ครู คศ.2

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นายสุริเยส กิ่งมณี
ครู คศ.3

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครู

นายวิชิต ศรประสิทธิ์
พนักงานราชการ

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต