กลุ่มบริหารด้านการบริหารงานทั่วไป

นายปัญญพนธ์ เลิศธนะโชควาณิช
ครู คศ.2

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3

นายสุริเยส กิ่งมณี
ครู คศ.3

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย

นายวิชิต ศรประสิทธิ์
พนักงานราชการ

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต