กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริเยส กิ่มณี
ครู คศ.3

นางภูวิภา จันทะเสริม
ครู คศ.3