กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิราพร ผดุงศาสตร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุริเยส กิ่มณี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ