กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย