กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นางสาววรัญา ใยอุ่น
พนักงานราชการ