กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0894263848
อีเมล์ : pandamini.ns@gmail.com

นางสาววันวิสา ชอบธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ สร้อยจิต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2