กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญา ใยอุ่น
พนักงานราชการ