กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวจันทนา เหมาะทอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0811857769
อีเมล์ : thanaeng47@gmail.com

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครู

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการโรงเรียน