กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชญาดา สุดสายกรวด
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวจันทนา เหมาะทอง
ครู คศ.3

นางสาวสุวิภา แสนสุข
ครู

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัญญา ใยอุ่น
พนักงานราชการ

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการโรงเรียน

นางนวลจันทร์ อพินรัมย์
ครูอัตราจ้าง