กลุ่มบริหารงานด้านงบประมาณ

นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราภัทร
หัวหน้ากลุ้มบริการงานงบประมาณ

นางรัตนาภรณ์ ดีล้อม
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางชญาดา สุดสายกรวด
หัวหน้าพัสดุ

นางสาววรัญญา ใยอุ่น
เจ้าหน้าที่แผนงาน

นางสาวณัฐชุตา ศรีแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐชุตา ศรีแก้ว
พนักงานราชการ