กลุ่มบริหารงานด้านบุคลากร

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานด้านบุคลากร

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการ