กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรติมา จิตรแม้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0918356155

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอนงค์นาฎ สร้อยจิต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการโรงเรียน