กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศรีวัฒนา นวลศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุส สมานมิตร
ครู คศ.2

นางกุลเศรษฐ บานเย็น
ครูธุรการโรงเรียน