กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรณรงค์ คงทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปริยา โพนดวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชุตา ศรีแก้ว
พนักงานราชการ