กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปริยา โพนดวน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย