กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชญาดา สุุดสายกรวด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวาสนา ทองประดับ

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2