กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมทิพย์ ทองประดับ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชญาดา สุุดสายกรวด
ครู คศ.2

นางวาสนา ทองประดับ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นายปรัชญาวุฒิ แก้วขาว
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา

นายทรัพย์ชัย เชียงขวาง
ครูปฏิบัติงานพิเศษด้านกีฬา