กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชิต ศรประสิทธิ์
พนักงานราชการ