กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชิต ศรประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1