กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเจริญศรี กลีบแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิชิต ศรประสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0801608322
อีเมล์ : ParPa0801@gmail.com