กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชนาวูธ คงดี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปัณญพนธํ์ เลิศธนะโชควานิช
ครู คศ.2

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรัญญา ใยอุ่น
พนักงานราชการ