กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0945256989
อีเมล์ : chanawut0507@gmail.com

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูโครงการฟาร์ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3