กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภัทรภร ลมพรมราช
ครู คศ.3

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูโครงการฟาร์ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2