กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0945256989
อีเมล์ : kru_kasetaurin@hotmail.com

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูโครงการฟาร์ม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2