กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชนาวูธ คงดี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุรศักดิ์ สังขทอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางเสาวคนธ์ รู้รักษา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรพร ลมพรราช
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรัญญา ใยอุ่น
พนักงานราชการ