กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชนาวุธ คงดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปัณญพนธ์ เลิศธนะโชควานิช
ครู คศ.2

นายอดิศักดิ์ หาสุข
ครูโครงการฟาร์ม