กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

จันทนา เหมาะทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2