กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง
ครู คศ.3

จันทนา เหมาะทอง
ครู คศ.3