กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวริศรา สุพรรณ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรวรรณี ขาวเจริญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ