คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรรมการ