คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล จำนงรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวนิดา ศรีเลิศ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูฑรรมธรวชิรศักดิ์ ปัญญาวชิโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ประเทืองเศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางเบญจวรรณ เหมาะชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง ห่อทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุธ อุดมทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย แสนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา