คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินดา ประเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวตรงศร ศรีสุริยงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร คำจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประภาพร เหลาทอง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุจรีย์ เข็มทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวิีระชัย สังข์เกียรติสกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ทองอ้ม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ พิศลืม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5