คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากรณ์ โก้กล่ำ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายถิรวัฒน์ โนนใหญ่
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ กิ่งอินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริสา ชื่นชมยิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ, กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์พัทธ์ สัญจรดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรวิกา ชะมาประโคน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, กรรมการฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรวัฒน์ อรรคศรีวร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงษ์ สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภัทร คูสำโรง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพล แสงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย แต้นวกุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา แยบค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก สีสันงาม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก, กรรมการฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1