ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,10:25  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่ 6 ออกไปท่องอาวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,11:17  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่ 5 ออกไปท่องอาวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,11:16  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:24  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องกำเนิดเอกภพ ชุดที่2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:23  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอาวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:18  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โลกและอาวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุด4 อาณาจักรดวงอาทิตย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,10:16  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อใช้กระบวนการ จัดการเรียนรู้ออนไลน์ 5 steps GOCQF
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกานต์สิริ ขุนศิริ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,09:56  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..